Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Törvényi környezet
www.njt.hu
SZMSZ
EU5602
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven Nem releváns adat
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása Nem releváns adat

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése Nem releváns adat
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe Nem releváns adat
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása Nem releváns adat
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Nem releváns adat
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Nem releváns adat
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő Nem releváns adat
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő Nem releváns adat
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája Nem releváns adat
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás Nem releváns adat
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Nem releváns adat

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Közműves ivóvíz-ellátás és közműves szennyvízelvezetés
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Ügyféltájékoztatók
Vízcenter
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Szolgáltatási díjak
Díjkalkulátor

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke EU5602 5.sz. melléklet Adatvédelmi tájékoztató
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái • munkavállalók személyes adatai
• felhasználók személyes adatai
• egyéb természetes személyek adatai
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja közfeladatot ellátó saját informatikai rendszere
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei Nem releváns adat
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása Nem releváns adat
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja Nem releváns adat
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye Nem releváns adat

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje Nem releváns adat
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) Nem releváns adat
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai Nem releváns adat
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) Nem releváns adat
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói Nem releváns adat
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága Nem releváns adat
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje Nem releváns adat
8. A testületi szerv üléseinek napirendje Nem releváns adat
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Nem releváns adat

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Nem releváns adat
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) Nem releváns adat
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza Nem releváns adat
4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok Nem releváns adat
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota Nem releváns adat
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Nem releváns adat
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól Nem releváns adat

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk jelenleg nincs ilyen adat

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Hírek

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje MU5601
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve MU5601
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Közérdekű adatok igénylésének módja:
Szóbeli igények benyújtása telefonon, a 06 (27) 999-688 telefonszámon történhet.
Írásbeli igények benyújtása
− személyesen: a dmrvzrt@dmrvzrt.hu címen történő előzetes e-mail-egyeztetést követően 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3. szám alatt,
− postai úton: a 2601 Vác, Pf.: 96.. számra címzett levélben,
− elektronikus úton: a dmrvzrt@dmrvzrt.hu e-mail-címre küldött levélben történhet.
Az elektronikus úton előterjesztett kérelmet txt-, pdf-, és az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) kormányrendeletben előírt formátumban lehet beterjeszteni.
Az igénylés teljesítéséért felelős szervezeti egység: ….. Csoport
….vezető: …..
(Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.)
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Adatvédelmi tisztviselő
Adatvédelmi tisztviselő megbízás alapján:
L-Tender Adatvédelmi és Információbiztonsági Szolgáltatások Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 08-10-001953)
képviseletében Molnár Gábor
E-mail címe: molnar.gabor@ltender.hu
Telefonszáma: +3670/773-5903
A cég központi ügyintézésének helye/levelezési címe :2890 Tata, Kocsi u. 26.
e-mail cím: Adatvedelmi.Tisztviselo@dmrvzrt.hu
A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 27929560#cegkapu
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Statisztikai adatszolgáltatás
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek NAIH adatlap
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Nem releváns

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista 4.sz. melléklet a 24/2013. (V.29.) NFM rendelet
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista Nem releváns
 

Online Ügyfélszolgálat

online ügyfélszolgálatcsempe

Használja online ügyfélszolgálatunkat és kezelje ügyeit könnyen és gyorsan!

Szamlakep
TOVÁBB

MAGYARORSZAG.HU

Elektronikusan intézhető ügyek a magyarorszag.hu oldalon

Szamlakep
TOVÁBB

MÉRŐÁLLÁS BEJELENTÉS

Amennyiben Ön még nem regisztrált Online Ügyfélszolgálat felhasználó, kérjük kattintson a BEJELENTÉS gombra.

Bekötési vízmérők diktálási rendje 2024.01.01-től
Mellék vízmérők diktálási rendje 2024.01.01-től

Szamlakep
BEJELENTÉS

Hibabejelentés

Műszaki hibabejelentés:

0-24h

+36-27-511-511

Szamlakep

Call Center

06 (27) 999-688
06 (80) 224-488

Mérőállás bejelentése 0-24h
Számlázással kapcsolatban
  Hétfő
Kedd - Péntek
8:00 - 20:00h
8:00 - 14:00h

Vízdíj kalkulátor

Számolja ki várható vízdíját!
 
 
Bezárás
 
Bezárás

Ajánlja e-mailben ismerősének ezt az oldalt!

A címzett ennek az oldalnak az internetes címét (URL-jét) fogja megkapni. Az Ön által beírt adatokat nem tároljuk és nem osztjuk meg harmadik féllel.

Tárgy: Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
captcha
* kötelező mezők